| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |logo yidsol

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

accès au nouveau site - access the new website rechercher - search the site soutien au site - donate


Akhtsik er un zibetsik zi

אַכציק ער און זיבעציק זי

Mark Warshawsky

Connue aussi sous le nom de - also known as: Bobe Un Zeyde

ס'איז הײַנט אַקוראַט געוואָרן פֿופֿציק יאָר S'iz haynt akurat gevorn fuftsik yor, Cela fait juste cinquante ans aujourd'hui Today it's been precisely fifty year
אַז זײ לעבן אין אײנעם דאָס אַלטע פּאָר Az zey lebn in eynem, dos alte por: Qu'ils ne font qu'un, ce vieux couple: That they've been living together, this old pair
זײ האָבן זיך געעלטערט קוקט אײַך צו Zey hobn zikh geeltert -kukt aykh tsu!- Ils ont vieilli -regardez-les! They've aged, look at them!
אַכציק ער און זיבעציק זי Akhtsik er un zibetsik zi. Lui quatre-vingts et elle soixante-dix ans. He eighty and she seventy.
כאָטש דער זײדע מיט דער באָבע זײַנען קורץ און קלײן Khotsh der zeyde mit der bobe zaynen kurts un kleyn, Bien que grand-père et grand-mère soient petits et menus Although Grandpa and Grandma are short and small
נאָר דער זײדע מיט דער באָבע זײַנען מלא חן Nor der zeyde mit der bobe zaynen mole kheyn: Grand-père et grand-mère sont plein de grâce Grandpa and Grandma are graceful
ער מיטן שפּיצעכדיקן בערדעלע מיטן גױדערל זי Er mitn shpitsekhdikn berdele, mitn goyderl zi, Lui avec sa barbichette pointue, elle avec son petit double menton. Him with the pointed goatee beard and her with the little double chin
אַכציק ער און זיבעציק זי Akhtsik er un zibetsik zi. Lui quatre-vingts et elle soixante-dix ans. He eighty and she seventy.
גאָט האָט זײ מיט עושר און כּבֿוד באַגליקט Got hot zey mit oysher un koved baglikt, Dieu les a comblés de richesses et d'honneur God has rejoiced them with riches and honor
אין לעבן האָבן זײ זיך קײן מאָל נישט געקריגט In lebn hobn zey zikh keyn mol nisht gekrigt: De toute leur vie, jamais ils ne se sont disputés In their whole life they've never fought
נאָר נאָטעלע נאָר באָבעלע רופֿן זײ זיך צו Nor "Notele," nor "Bobele" rufn zey zikh tsu, Mais se sont toujours appelés mutuellement "Notele" et "Bobele" And have called each other only 'Notele' and 'Bobele'
אַכציק ער און זיבעציק זי Akhtsik er un zibetsik zi. Lui quatre-vingts et elle soixante-dix ans. He eighty and she seventy.
זײ זײַנען הײַנט געגאַנגען בײדע אין שול Zey zaynen haynt gegangen beyde in shul, Aujourd'hui ils sont tous les deux allés à la synagogue Today they both went to the synagogue
און האָבן דאָרט טאַקע געדאַוונט פֿיל Un hobn dort take gedavnt fil: Et y ont vraiment beaucoup prié: And have really prayed a lot
גאָט האָט זײ געהאָלפֿן ברוך הוא Got hot zey geholfn -borekh hu!- Dieu les a aidé -béni soit-il! God helped them -bless him!
אַכציק ער און זיבעציק זי Akhtsik er un zibetsik zi. Lui quatre-vingts et elle soixante-dix ans. He eighty and she seventy.
פֿון דער שול זײַנען זײ אַהײם געגאַנגען גלײַך Fun der shul zaynen zey aheym gegangen glaykh, De la synagogue ils sont rentrés tout droit From the synagogue they came straight home
אױפֿן טיש איז שױן געשטאַנען לעקעך אַ סך Oyfn tish iz shoyn geshtanen lekekh a sakh, Sur la table étaient déjà posés plein de gateaux On the table already stood a lot of cakes
און די אײניקלעך האָבן געוואַרט שױן פֿון אין דער פֿרי Un di eyniklekh hobn gevart shoyn fun in der fri, Et les petits enfants attendaient depuis tôt ce matin, And the grandchildren had been waiting since early this morning
אַכציק ער און זיבעציק זי Akhtsik er un zibetsik zi. Lui quatre-vingts et elle soixante-dix ans. He eighty and she seventy.
דער זײדע האָט זיך געוואַשן פֿון דער זילבערנער טאַץ Der zeyde hot zikh gevashn fun der zilberner tats, Grand-père s'est lavé dans la bassine en argent Grandpa washed from the silver basin
אױפֿגעגאָסן האָט דאָס אײניקל איך זאָג אײַך אַ שאַץ Oyfgegosn hot dos eynikl, ikh zog aykh, a shats, C'est la petite-fille qui versait, je vous le dis, quel trésor, The granddaughter poured, I tell you, what a treasure
יענטעלע די שוואַרץ-חנעוודיקע אָט-אָ-די Yentele, di shvarts-khenevdike, ot-o-di, Yentele la brune gracieuse, celle-là même, Yentele the graceful brunette, herself
אַכציק ער און זיבעציק זי Akhtsik er un zibetsik zi. Lui quatre-vingts et elle soixante-dix ans. He eighty and she seventy.
דער עולם האָט זיך קײן עין הרע געזעצט צום טיש Der oylem hot zikh, keyn-eyn-ore, gezetst tsum tish, Tout le monde s'est, pas-de-mauvais-oeil, mis à table Everybody sat down to eat, no-evil-eye,
און אַז מען האָט אױפֿגעגעבן די פֿײַערדיקע פֿיש Un az men hot oyfgegebn di fayerdike fish, Et quand on a servi le poisson épicé, and as the spicy fish was served,
האָט אַ דרשה געזאָגט רעב הערשעלע-צבֿי Hot a droshe gezogt Reb Hershele-Tsvi, Reb Hershele-Tsvi a fait un discours, Reb Hershele-Tsvi gave a speech
אַכציק ער און זיבעציק זי Akhtsik er un zibetsik zi. Lui quatre-vingts et elle soixante-dix ans. He eighty and she seventy.
ווי דער זײדע איז געווען תּמיד אַ פֿרומער ייִד Vi der zeyde iz geven tomid a frumer yid, Comme grand-père a toujours été un homme pieux, As Grandpa always was a pious man
ייִדן טאָן גוטס איז ער קײנ מאָל נישט מיד Yidn ton guts iz er keyn mol nisht mid, Aider son prochain ne le fatigue jamais, Helping other men never wearies him
דערפֿאַר העלפֿט אים גאָט אי שפּעט אי פֿרי Derfar helft im got, i shpet, i fri Alors dieu lui porte secours, du matin au soir, Therefore god helps him, all day long
אַכציק ער און זיבעציק זי Akhtsik er un zibetsik zi. Lui quatre-vingts et elle soixante-dix ans. He eighty and she seventy.
און ווי די באָבע איז געווען אַ ווײַבעלע מלא חן Un vi di bobe iz geven a vaybele mole kheyn, Et comme grand-mère a été une femme pleine de grâce And as Grandma has been a graceful woman
דאָס צירונג פּאַסט איר נאָך איצטער זאָגט אַלײן Dos tsirung past ir nokh itster, zogt aleyn! Les bijoux lui vont encore maintenant, voyez vous-même! The jewelry still fits her, see by yourself!
די באָבע האָט געטאָן אַ שמײכל דערצו Di bobe hot geton a shmaykhl dertsu, Et puis, Grand-mère a souri. Grandma smiled, too.
אַכציק ער און זיבעציק זי Akhtsik er un zibetsik zi. Lui quatre-vingts et elle soixante-dix ans. He eighty and she seventy.
דער עולם האָט גענומען צו ביסלעך ווײַן Der oylem hot genumen tsu bislekh vayn. Les invités ont bu quelques gorgées de vin Everybody took sips of wine
און דעם זײדן מיט דער באָבען אין ראָד אַרײַן Un dem zeydn mit der boben in rod arayn, Et entraîné grand-père et grand-mère dans la ronde And drew Grandpa and Grandma in the circle
די אײניקלעך האָבן געפּליעסקעט צו Di eyniklekh hobn gepliesket tsu, Les petits-enfants ont tapé des mains. The grandchildren clapped their hands
אַכציק ער און זיבעציק זי Akhtsik er un zibetsik zi. Lui quatre-vingts et elle soixante-dix ans. He eighty and she seventy.
מע האָט געזען דער עולם זאָל זיך ניט פֿרי צעגײן Me hot gezen, der oylem zol zikh nit fri tsegeyn, On a veillé à ce que les invités ne se dispersent pas trop tôt, They saw to it that the guests would not slip away early
דער פֿעטער לײבוש האָט זיך געלאָזט אַ קאָזאַק אַלײן Der feter Leybush hot zikh gelozt a kozak aleyn, L'oncle Leybush s'est lancé dans une danse cosaque, Uncle Leybush did a Cossack dance
די מומע סאָסי איז געגאַנגען אַקעגן אױף אײן קני Di mume Sosi iz gegangen akegn oyf eyn kni, Le tante Sosi a dansé face à lui sur un genou, Aunt Sosi danced facing him on one knee
אַכציק ער און זיבעציק זי Akhtsik er un zibetsik zi. Lui quatre-vingts et elle soixante-dix ans. He eighty and she seventy.
אַזױ האָבן זײ געהוליעט ביז אַ האַלבער נאַכט Azoy hobn zey gehulyet biz a halber nakht. Ainsi se sont-ils amusés pendant la moitié de la nuit Thus have they rejoiced for half a night
באָבעלע זאָגט דער זײדע אַ גוטע נאַכט "Bobele" -zogt der zeyde- "A gute nakht! "Grand-mère", dit grand-père, "bonne nuit! 'Grandma', says Grandpa, 'Good night'
שלאָף מיר געזונט און דעק זיך גוט צו Shlof mir gezunt un dek zikh gut tsu", Dors bien, porte-toi bien, et n'oublie pas de bien te couvrir." 'Sleep healthy and cover yourself well.'
אַכציק ער און זיבעציק זי Akhtsik er un zibetsik zi. Lui quatre-vingts et elle soixante-dix ans. He eighty and she seventy.
דער זײדע איז געוועזן שױן זײער אַלט Der zeyde iz gevezn shoyn zeyer alt, Grand-père est déjà très vieux Grandpa is very old,
איז ער אַנטשלאָפֿן געוואָרן באַלד Iz er antshlofn gevorn bald... Il s'est vite endormi... He soon fell asleep.
די באָבע האָט נישט געקאָנט מאַכן די אױגן צו Di bobe hot nisht gekent makhn di oygn tsu, Grand-mère n'a pas pu fermer l'oeil, Grandma couldn't sleep at all.
אַכציק ער און זיבעציק זי Akhtsik er un zibetsik zi. Lui quatre-vingts et elle soixante-dix ans. He eighty and she seventy.
זי האָט זיך דערמאָנט אָט-דאָ ליגנדיק אין בעט Zi hot zikh dermont, ot-do, ligndik in bet, Elle s'est rappelé, ici même, allongée dans le lit She remembered, just there, laying in bed,
ווי מע האָט איר נאָטען פֿאַר אַ חתן גערעדט Vi me hot ir Noten far a khosn geredt, Comment on lui avait parlé de Noten comme fiancé How they talked to her about Noten as a bridegroom,
אַ מופֿלג איז ער געווען און שײן דערצו A mufleg iz er geven un sheyn dertsu, Il était érudit, et beau aussi. A scholar was he, and handsome too.
אַכציק ער און זיבעציק זי Akhtsik er un zibetsik zi. Lui quatre-vingts et elle soixante-dix ans. He eighty and she seventy.
די באָבע האָט אָנגעהױבן צו דרימלען מיט אַ מאָל Di bobe hot ongehoybn drimlen mit a mol, Grand-mère a commencé à s'assoupir Grandma dozed off
איר חולם וועל איך אײַך דערצײלן אַן אַנדערש מאָל Ir kholem vel ikh dertseyln an andersh mol... Son rêve, je le raconterai une autre fois... Her dream I will tell some other time
לאָמיר זײ בײדן לאָזן צו רו Lomir zey beydn lozn tsu ru, Laissons-les tranquilles tous les deux. Let's leave them alone.
אַכציק ער און זיבעציק זי Akhtsik er un zibetsik zi. Lui quatre-vingts et elle soixante-dix ans. He eighty and she seventy.


La dernière ligne de chaque couplet est répétée - last line of each verse is repeated.Un grand merci à - thanks a lot to
Samy Staro et - and Leybl Goldberg
pour leur aide à la traduction - for their help in translating.

aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


dessin de notes fichier midi
mélodie Akhtsik er un zibetsik ziaroyf-haut-up

le vocabulaire - vocabulary

124 mots - words
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient être dans les mots outils du lexique
The words that aren't in this glossary should be found among the function words
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossaryaheym  אַהײם : adv.  vers chez soi : homeward  
akhtsik  אַכציק : adj.num.  quatre-vingts : eighty  
akurat  אַקוראַט : adj.  précis, exact : accurate  
alt  אַלט : adj.  vieux : old  
alte  אַלטע : adj. de alt  vieux : old  
antshlofn  אַנטשלאָפֿן : v.part.pas. de antshlofn  endormi : asleep  
baglikt  באַגליקט : v.part.pas. de baglikn  réjoui : made happy, made fortunate  
berdele  בערדעלע : n.n. diminutif de bord  barbiche, barbichette : goatee beard  
bet  בעט : n.f. ou n.n.  lit : bed  
bislekh  ביסלעך : n.m.plur. de bisl  petits morceaux, gorgées : bits, sips  
bobe  באָבע : n.f.  grand-mère : grandmother  
bobele  באָבעלע : n.f. diminutif de bobe  grand-mère : grandmother  
boben  באָבען : n.f. de bobe  grand-mère : grandmother  
borekh  ברוך : adj.  béni : blessed  
dek tsu  דעק צו : v. de tsudekn  couvrir : cover  
dermont  דערמאָנט : v.part.pas. de dermonen  souvenu, rappelé : remembered  
dertseyln  דערצײלן : v.  raconter : tell, narrate  
drimlen  דרימלען : v.  s'assoupir, faire la sieste, faire un somme : nap  
droshe  דרשה : n.f.  sermon, homélie : homily, sermon  
eyn  עין : adj.num.  un, une : one  
eynem  אײנעם : adj.num. de eyn  un, une : one  
eynikl  אײניקל : n.n.  petit-fils, petite-fille : grandchild  
eyniklekh  אײניקלעך : n.n.plur. de eynikl  petits-enfants : grandchildren  
fayerdike  פֿײַערדיקע : adj. de fayerdik  vif, épicé : hot (spicy)  
feter  פֿעטער : n.m.  oncle : uncle  
fish  פֿיש : n.m.sing. et plur.  poisson, poissons : fish  
fri  פֿרי : adj.  tôt : early  
frumer  פֿרומער : adj. de frum  pieux : pious  
fuftsik  פֿופֿציק : adj.num.  cinquante : fifty  
gedavnt  געדאַוונט : v.part.pas. de davnen  prié (prière juive) : prayed (Jewish prayer)  
geeltert zikh  געעלטערט : v.part.pas. de eltern  vieilli, pris de l'âge : aged, become older  
gegangen  געגאַנגען : v.part.pas. de geyn  allé : gone  
geholfn  געהאָלפֿן : v.part.pas. de helfn  aidé : helped  
gehulyet  געהוליעט : v.part.pas. de hulyen  s'amuser, faire la fête : have fun, carouse  
gekent  געקאָנט : v.part.pas. de kenen  pu, été capable : been able  
gekrigt (zikh)  זיך געקריגט : v.part.pas. de krign  battu : fought  
gelozt (zikh)  זיך געלאָזט : v.part.pas. de lozn  laissé aller (s'être) : let go  
genumen  גענומען : v.part.pas. de numen  pris : taken  
gepliesket  געפּליעסקעט : v.part.pas. de pliesken  tapé des mains : clapped hands  
geredt  גערעדט : v.part.pas. de redn  parlé : talked  
geshtanen  געשטאַנען : v.part.pas. de shteyn  tenu debout, été là : stood  
geton  געטאָן : v.part.pas. de ton  fait : done  
gevart  געוואַרט : v.part.pas. de varten  attendu : waited  
gevashn  געוואַשן : v.part.pas. de vashn  lavé : washed  
geven  געווען : v.part.pas. de zayn  été (verbe être) : been  
gevezn  געוועזן : adj.  passé, ancien : past, former  
gevorn  געוואָרן : v.part.pas. de vern  devenu : become  
gezen  געזען : v.part.pas. de zen  vu : seen  
gezetst  געזעצט : v.part.pas. de zetsn  assis, placé : seated, placed  
gezogt  געזאָגט : v.part.pas. de zogn  dit : said  
gezunt  געזונט : adj.  en bonne santé : healthy  
glaykh  גלײַך : adj.  droit, régulier, direct : straight, even, direct  
got  גאָט : n.m.  dieu : god  
goyderl  גױדערל : n.m.diminutif de goyder  double menton : double chin  
gut  גוט : adj.  bon : good  
gute  גוטע : adj. de gut  bon : good  
guts  גוטס : adj. de gut  bien : good  
halber  האַלבער : adj. de halb  moitié, demi : half  
haynt  הײַנט : adv.  aujourd'hui : today  
helft  העלפֿט : v. de helfn  aider : help  
hershele-tsvi  הערשעלע-צבֿי : prénom   :  
keyn-eyn-ore  קײן עין הרע : expr.  expression pour se proteger du mauvais oeil : may there be no evil eye  
kheyn  חן : n.m.  grâce : grace  
kholem  חולם : n.m.  rêve (en dormant) : dream  
khosn  חתן : n.m.  fiancé, jeune marié : bridegroom  
kleyn  קלײן : adj.  petit : small  
kni  קני : n.m. ou n.f. sing. ou plur.  genou, genoux : knee, knees  
koved  כּבֿוד : n.m.  honneur, dignité : honor, dignity  
kozak  קאָזאַק : n.m.  une danse : a dance  
kukt  קוקט : v. de kukn  regarder : look  
kurts  קורץ : adj.  petit, court : short  
lebn  לעבן : n.n.  vie : life  
lebn  לעבן : v.  vivre : live  
lekekh  לעקעך : n.m.  un genre de gateau très levé : sponge cake  
leybush  לײבוש : prénom   :  
ligndik  ליגנדיק : adj.  allongé : laying  
lozn  לאָזן : v.  laisser : let  
makhn tsu  מאַכן : v. de tsumakhn  fermer : close  
mid  מיד : adj.  fatigué : weary  
mole  מלא : adj.  plein de : full of  
mufleg  מופֿלג : n.m.  étudiant, érudit, lettré : scholar  
mume  מומע : n.f.  tante : aunt  
nakht  נאַכט : n.f.  nuit : night  
notele  נאָטעלע : prénom diminutif de Note   :  
noten  נאָטען : prénom de Note   :  
ongehoybn  אָנגעהױבן : v.part.pas. de onheyb  commencer : begin  
ot-o-di  אָט-אָ-די : pron.  celle-là même : this one, herself  
oyfgegebn  אױפֿגעגעבן : v.part.pas. de oyfgebn  servi : served  
oyfgegosn  אױפֿגעגאָסן : v.part.pas. de oyfgisn  versé sur : pour upon  
oygn  אױגן : n.n.plur. de oyg  yeux : eyes  
oylem  עולם : n.m.  monde, éternité : world, eternity  
oysher  עושר : n.m.  riche : rich person  
past  פּאַסט : v. de pasn  aller, convenir : fit  
por  פּאָר : n.f.  paire : couple  
reb  רעב : n.m.  monsieur : sir, mister  
rod  ראָד : n.f.  roue, ronde (danse) : wheel, dance in circle  
ru  רו : n.f.  repos : rest, repose  
rufn  רופֿן : v.  appeler : call  
shats  שאַץ : n.m.  trésor : treasure  
sheyn  שײן : adj.  beau, joli : beautiful, pretty  
shlof  שלאָף : v. de shlofn  dormir : sleep  
shmaykhl  שמײכל : n.m. ou n.n.  sourire : smile  
shpet  שפּעט : adj.  tard : late  
shpitsekhdikn  שפּיצעכדיקן : adj. de shpitsekhdik  pointu : pointed, sharp  
shul  שול : n.f.  synagogue, école : synagogue, school  
shvarts-khenevdike  שוואַרץ-חנעוודיקע : adj. de shvarts-khenevdik  brun et gracieux : dark and graceful  
sosi  סאָסי : prénom   :  
tats  טאַץ : n.m. ou n.f.  plateau, bassine : tray, basin  
tish  טיש : n.m.  table : table  
ton  טאָן : v.  faire : do  
tsegeyn  צעגײן : v.  fondre, se disperser : melt, scatter  
tsirung  צירונג : n.f.  bijoux : jewelry  
vaybele  ווײַבעלע : n.n.diminutif de vayb  femme, épouse : wife  
vayn  ווײַן : n.m.  vin : wine  
yentele  יענטעלע : prénom diminutif de Yente   :  
yid  ייִד : n.m.  homme, juif : man, jew  
yidn  ייִדן : n.m.plur. de yid  hommes, juifs : men, jews  
yor  יאָר : n.n.  an, année : year  
zeyde  זײדע : n.m.  grand-père : grandfather  
zeydn  זײדן : n.m. de zeyde  grand-père : grandfather  
zibetsik  זיבעציק : adj.num.  soixante-dix : seventy  
zilberner  זילבערנער : adj. de zilbern  en argent : made of silver  
zog  זאָג : v. de zogn  dire, parler : say, tell  
zogt  זאָגט : v. de zogn  dire, parler : say, tell  aroyf-haut-updes liens pour écouter la chanson - links to listen to the song

aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |http://rama01.free.fr/yidlid