| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |logo yidsol

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

accès au nouveau site - access the new website rechercher - search the site soutien au site - donate


Keshenever shtikele

קעשענעווער שטיקעלע

Folklore


שפּילט זשע מיר כּליזמרלעך Shpilt zhe mir klezmorlekh, Jouez-moi donc, musiciens, Do play for me, musicians
ס קעשענעווער שטיקעלע S'keshenever shtikele, Le petit air de Kichinev The little song of Kishinev
אָבער מיטן קנאַק Ober mitn knak. Mais avec maestria Play it brillantly
הונגעריק און שלעפֿעריק Hungerik un shleferik, Affamé et épuisé Hungry and sleepy
און נאַקעט און באָרוועס Un naket un borves, Nu et nu-pied And naked, and barefoot
אין קעשענע נישטאָ קײן פּיאַטאַק In keshene nishto keyn piatak. Dans la poche, pas un centime. Not a penny in my pocket.
צו מיר געהערט די גאַנצע וועלט Tsu mir gehert di gantse velt, Le monde entier m'appartient, The whole world belongs to me
און איך די גאַנצע וועלט געהער Un ikh di gantse velt geher Et j'appartiens au monde entier And I belong to the whole world
דאָס איז דאָך שױן פֿעסטגעשטעלט אַ פֿאַקט Dos iz dokh shoyn festgeshtelt a fakt. C'est un fait avéré This is a well established fact
און טאָמער וועט מען מיר ניט גלײבן Un tomer vet men mir nit gleybn, Et si l'on ne me croyait pas And if someone shouldn't believe me
טאָמער וועט מען פֿרעגן ווער Tomer vet men fregn ver, Si quelqu'un me demandait If someone should ask
קען איך אים באַווײַזן אַ קאָנטראַקט Ken ikh im bavayzn a kontrakt. Je pourrais lui montrer un contrat I could show him a contract.
צרות און גריזאָטע עגמות נפֿש און יעסורים Tsores un grizote agmes nefesh un yesurim, Soucis et chagrins, peines et souffrances, Troubles and sorrow, sadness and pain,
אָט דאָס זעט איר האָב איך אױפֿן פּאַק Ot dos zet ir hob ikh oyfn pak. De cela, vous voyez, j'en ai plein ma besace Of these, you see, I've got a full bag.
האָב איך גאָרניט דאַרף איך גאָרניט Hob ikh gornit darf ikh gornit, Je n'ai rien, je n'ai besoin de rien, I have nothing, I need nothing
וועל איך גאָרניט ניט פֿאַרלירן Vel ikh gornit nit farlirn, Je n'ai rien à perdre I've got nothing to lose
וועט מען מיך נישט רופֿן קײן טשודאַק Vet men mikh nisht rufn keyn tshudak. On ne me traitera pas d'excentrique No one will call me a crank.
שפּילט זשע מיר כּליזמרלעך Shpilt zhe mir klezmorlekh, Jouez donc pour moi musiciens Do play for me musicians,
דאָס האַרץ זאָל אַזש צעגײן אין מיר Dos harts zol azh tsegeyn in mir, Jusqu'à me fendre le coeur Till my heart melts
בײַ די קרובֿים בין איך פּשוט ברק Bay di kroyvim bin ikh poshet brak. Pour la famille je suis un simple rebut For my relativs I'm just a wretch
נישט געשמײכלט נישט געחנפֿעט Nisht geshmeykhlt nisht gekhonfet, On ne me sourit pas, on ne me flatte pas One doesn't smile at me, doesn't flatter me
אַלץ געזען נאָר ניט געגנבֿעט Alts gezen nor nit geganvet, Tout vu mais rien volé, Saw everything but stole nothing,
בײַ מײַן מחותן בין איך אַ באָסיאַק Bay mayn mekhutn bin ikh a bosiak. Pour mon beau-père je suis un bosiak For my in-laws I'm a bosiak.
די רײַכע האָבן צו פֿיל עסן Di raykhe hobn tsu fil esn, Les riches ont trop à manger The rich have to much food
איז בײַ זײ דער מאָגן שווער Iz bay zey der mogn shver, Leur estomac est lourd Their stomach is heavy
ליגן זײ אױף דאַטשעס אָנגעפּאַקט Lign zey oyf datshes ongepakt. Ils sont entassés dans leurs datchas They lie packed up in their datchas.
און ניט איך עס און ניט איך טרינק Un nit ikh es un nit ikh trink, Et je ne mange pas, et je ne bois pas, And I don't eat and I don't drink
איז בײַ מיר דער מאָגן לער Iz bay mir der mogn ler, Mon estomac est vide, My stomach is empty
קען איך לײַכטער צוטאַנצן צום טאַנץ Ken ikh laykhter tsutantsn tsum tants. Je suis plus léger pour danser. I can dance easier.
שפּילט זשע מיר כּליזמרלעך Shpilt zhe mir klezmorlekh, Jouez donc pour moi musiciens Do play for me musicians,
דאָס האַרץ זאָל אַזש צעגײן אין מיר Dos harts zol azh tsegeyn in mir, Jusqu'à me fendre le coeur Till my heart melts
צרות האָב איך אָט אַזאַ מין זאַק Tsores hob ikh ot aza min zak. Les soucis j'en ai plein le sac I have a full sack of troubles
הונגעריק און שלעפֿעריק און נאַקעט און באָרוועס Hungerik un shleferik un naket un borves, Affamé et épuisé, nu et nu-pied Hungry and sleepy and naked and barefoot
אין קעשענע נישטאָ קײן פּיאַטאַק In keshene nishto keyn piatak. Dans la poche, pas un centime. Not a penny in my pocket.


aroyf-haut-up

traduction mot à mot - word for word translation

Attention: pour faire correspondre les termes, les mots yiddish sont écrits de gauche à droite!
To make the translated words match, the yiddish words are written from left to right!


   שפּילט    זשע    מיר    כּליזמרלעך
   Shpilt    zhe    mir    klezmorlekh,
   jouez    donc    à-moi    musiciens
   play    so    for-me    musicians

   ס    קעשענעווער    שטיקעלע
   S    keshenever    shtikele,
   le    de-Kishinev    petit-morceau
   the    from-Kishinev    little-piece

   אָבער    מיטן    קנאַק
   Ober    mitn    knak.
   mais    avec-la    splendeur
   but    with    brio

   הונגעריק    און    שלעפֿעריק
   Hungerik    un    shleferik,
   affamé    et    ensommeillé
   hungry    and    sleepy

   און    נאַקעט    און    באָרוועס
   Un    naket    un    borves,
   et    nu    et    pied-nu
   and    naked    and    barefoot

   אין    קעשענע    נישטאָ    קײן    פּיאַטאַק
   In    keshene    nishto    keyn    piatak.
   dans    poche    il-n'y-a-pas    de    centime
   in    pocket    there's-not    no    penny


aroyf-haut-up
   צו    מיר    געהערט    די    גאַנצע    וועלט
   Tsu    mir    gehert    di    gantse    velt,
   à    moi    appartient    le    entier    monde
   to    me    belongs    the    whole    world

   און    איך    די    גאַנצע    וועלט    געהער
   Un    ikh    di    gantse    velt    geher
   et    je    au    entier    monde    appartiens
   and    I    the    whole    world    belong

   דאָס    איז    דאָך    שױן    פֿעסטגעשטעלט    אַ    פֿאַקט
   Dos    iz    dokh    shoyn    festgeshtelt    a    fakt.
   ceci    est    évidemment    déjà    établi    un    fait
   this    is    of-course    already    established    a    fact

   און    טאָמער    וועט    מען    מיר    ניט    גלײבן
   Un    tomer    vet    men    mir    nit    gleybn,
   et    peut-être    va    on    me    pas    croire
   and    perhaps    will    one    me    not    trust

   טאָמער    וועט    מען    פֿרעגן    ווער
   Tomer    vet    men    fregn    ver,
   peut-être    va    on    demander    qui
   perhaps    will    one    ask    who

   קען    איך    אים    באַווײַזן    אַ    קאָנטראַקט
   Ken    ikh    im    bavayzn    a    kontrakt.
   peux    je    lui    montrer    un    contrat
   can    I    him    show    a    contract


aroyf-haut-up
   צרות    און    גריזאָטע    עגמות-נפֿש    און    יעסורים
   Tsores    un    grizote    agmes-nefesh    un    yesurim,
   soucis    et    chagrins    peines    et    souffrances
   troubles    and    sorrow    sadness    and    suffering

   אָט    דאָס    זעט    איר    האָב    איך    אױפֿן    פּאַק
   Ot    dos    zet    ir    hob    ikh    oyfn    pak.
   ici    ça    voyez    vous    ai    je    dans-le    paquet
   here    this    see    you    have    I    in-the    pack

   האָב    איך    גאָרניט    דאַרף    איך    גאָרניט
   Hob    ikh    gornit    darf    ikh    gornit,
   ai    je    rien    ai-besoin-de    je    rien
   have    I    nothing    need    I    nothing

   וועל    איך    גאָרניט    ניט    פֿאַרלירן
   Vel    ikh    gornit    nit    farlirn,
   vais    je    rien    ne    perdre
   will    I    nothing    not    lose

   וועט    מען    מיך    נישט    רופֿן    קײן    טשודאַק
   Vet    men    mikh    nisht    rufn    keyn    tshudak.
   va    on    moi    pas    appeler    un    excentrique
   will    one    me    not    call    not-a    crank


aroyf-haut-up
   שפּילט    זשע    מיר    כּליזמרלעך
   Shpilt    zhe    mir    klezmorlekh,
   jouez    donc    à-moi    musiciens
   play    then    for-me    musicians

   דאָס    האַרץ    זאָל    אַזש    צעגײן    אין    מיר
   Dos    harts    zol    azh    tsegeyn    in    mir,
   le    coeur    ()    jusqu'à-ce-que    fonde    dans    moi
   the    heart    should    till    melt    in    me

   בײַ    די    קרובֿים    בין    איך    פּשוט    ברק
   Bay    di    kroyvim    bin    ikh    poshet    brak.
   par    les    parents    suis    je    simple    déchet
   by    the    relative    be    I    plain    refuse

   נישט    געשמײכלט    נישט    געחנפֿעט
   Nisht    geshmeykhlt    nisht    gekhonfet,
   pas    souri    pas    flatté
   not    smiled    not    flattered

   אַלץ    געזען    נאָר    ניט    געגנבֿעט
   Alts    gezen    nor    nit    geganvet,
   tout    vu    mais    pas    volé
   everything    seen    but    not    stealed

   בײַ    מײַן    מחותן    בין    איך    אַ    באָסיאַק
   Bay    mayn    mekhutn    bin    ikh    a    bosiak.
   par    mon    beau-père    suis    je    un    bosiak
   by    my    son-in-law's-father    be    I    a    bosiak


aroyf-haut-up
   די    רײַכע    האָבן    צו    פֿיל    עסן
   Di    raykhe    hobn    tsu    fil    esn,
   les    riches    ont    ()    trop-de    nourriture
   the    rich    have    too    much    food

   איז    בײַ    זײ    דער    מאָגן    שווער
   Iz    bay    zey    der    mogn    shver,
   est    à    eux    le    estomac    lourd
   is    on    them    the    stomach    heavy

   ליגן    זײ    אױף    דאַטשעס    אָנגעפּאַקט
   Lign    zey    oyf    datshes    ongepakt.
   sont-étendus    ils    dans    datchas    entassés
   lie    they    in    datchas    packed

   און    ניט    איך    עס    און    ניט    איך    טרינק
   Un    nit    ikh    es    un    nit    ikh    trink,
   et    pas    je    mange    et    pas    je    bois
   and    not    I    eat    and    not    I    drink

   איז    בײַ    מיר    דער    מאָגן    לער
   Iz    bay    mir    der    mogn    ler,
   est    à    moi    le    estomac    vide
   is    by    me    the    stomach    empty

   קען    איך    לײַכטער    צוטאַנצן    צום    טאַנץ
   Ken    ikh    laykhter    tsutantsn    tsum    tants.
   peux    je    plus-facile    danser    pour-la    danse
   can    I    easier    dance    to-the    dance


aroyf-haut-up
   שפּילט    זשע    מיר    כּליזמרלעך
   Shpilt    zhe    mir    klezmorlekh,
   jouez    donc    à-moi    musiciens
   play    then    for-me    musicians

   דאָס    האַרץ    זאָל    אַזש    צעגײן    אין    מיר
   Dos    harts    zol    azh    tsegeyn    in    mir,
   le    coeur    ()    jusqu'à-ce-que    fonde    dans    moi
   the    heart    should    till    melt    in    me

   צרות    האָב    איך    אָט    אַזאַ    מין    זאַק
   Tsores    hob    ikh    ot    aza    min    zak.
   soucis    ai    je    ici    cette-sorte-de    espèce-de    sac
   troubles    have    I    here    such    kind-of    sack

   הונגעריק    און    שלעפֿעריק    און    נאַקעט    און    באָרוועס
   Hungerik    un    shleferik    un    naket    un    borves,
   affamé    et    ensommeillé    et    nu    et    pied-nu
   hungry    and    sleepy    and    naked    and    barefoot

   אין    קעשענע    נישטאָ    קײן    פּיאַטאַק
   In    keshene    nishto    keyn    piatak.
   dans    poche    il-n'y-a-pas    de    centime
   in    pocket    there's-not    no    penny
aroyf-haut-up

le vocabulaire - vocabulary

56 mots - words
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient être dans les mots outils du lexique
The words that aren't in this glossary should be found among the function words
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossaryagmes nefesh  עגמות נפֿש : n.plur.  mal au coeur, chagrins, peines : heartache, grief, sorrow  
bavayzn  באַווײַזן : v.  paraître, montrer : appear, show  
borves  באָרוועס : adj.  pied nu : barefoot  
bosiak  באָסיאַק : n.  (mot russe?) : (Russian word?)  
brak  ברק : n.  déchet, rebut : waste, wretch  
datshes  דאַטשעס : n.f.plur. ou n.n.plur. de datshe  datchas, résidences secondaires : datchas, cottages, summer houses  
es  עס : v. de esn  manger : eat  
esn  עסן : n.m.  nourriture : food  
fakt  פֿאַקט : n.m.  fait : fact  
farlirn  פֿאַרלירן : v.  perdre (quelque chose) : lose (something)  
festgeshtelt  פֿעסטגעשטעלט : v.part.pas. de festshteln  placé : placed  
fregn  פֿרעגן : v.  demander, poser (une question) : ask  
gantse  גאַנצע : adj. de gants  entier, complet : whole  
geganvet  געגנבֿעט : v.part.pas. de ganven  volé : stealed  
geher  געהער : v. de gehern  appartenir : belong  
gehert  געהערט : v. de gehern  appartenir : belong  
gekhonfet  געחנפֿעט : v.part.pas. de khanfenen  flatté : buttered up, flattered  
geshmeykhlt  געשמײכלט : v.part.pas. de shmeykhlen  souri : smiled  
gezen  געזען : v.part.pas. de zen  vu : seen  
gleybn  גלײבן : v.  avoir confiance en, croire : trust  
grizote  גריזאָטע : n.f.  chagrin, peine : sorrow, grief  
harts  האַרצ : n.n.  coeur : heart  
hungerik  הונגעריק : adj.  affamé : hungry  
ken  קען : v. de kenen  pouvoir, savoir : can, be able to, know  
keshene  קעשענע : n.f.  poche : pocket  
keshenever  קעשענעווער : n.sing. ou plur.  habitant de Kishinev (Moldavie) : from Kishinev (Moldova)  
klezmorlekh  כּליזמרלעך : n.n.plur. diminutif de klezmer  musiciens : musicians  
knak  קנאַק : n.m.  splendeur (humoristique) : splendor (humorous)  
kontrakt  קאָנטראַקט : n.m.  contrat : contract  
kroyvim  קרובֿים : n.m.plur. de korev  parents, personnes apparentées (homme) : relatives (male)  
laykhter  לײַכטער : adj. comparatif de laykht  plus facile, plus fluide : easier, lighter  
ler  לער : adj.  vide, bon à rien : empty, good for nothing  
lign  ליגן : v.  être étendu : lie  
mekhutn  מחותן : n.m.  père du gendre ou de la bru : son-in-law's or daughter-in-law's father  
mogn  מאָגן : n.m.  estomac : stomach  
naket  נאַקעט : adj.  nu : naked  
ongepakt  אָנגעפּאַקט : v.part.pas. de onpakn  emballé, empaqueté : packed  
pak  פּאַק : n.m.  paquet : pack  
piatak  פּיאַטאַק : n.  centime (mot russe) : penny (Russian word)  
poshet  פּשוט : adj.  simple : plain, simple  
raykhe  רײַכע : adj. de raykh  riche : wealthy, rich  
rufn  רופֿן : v.  appeler : call  
shleferik  שלעפֿעריק : adj.  fatigué, ensommeillé : sleepy  
shpilt  שפּילט : v. de shpiln  jouer : play  
shtikele  שטיקעלע : n.n. diminutif de shtik  petit morceau : little piece  
shver  שווער : adj.  difficile, dur, lourd : hard, difficult, heavy  
tants  טאַנץ : n.m.  danse : dance  
trink  טרינק : v. de trinken  boire : drink  
tsegeyn  צעגײן : v.  fondre, se disperser : melt, scatter  
tshudak  טשודאַק : n.m.  excentrique, original : crank, oddball  
tsores  צרות : n.f.plur. de tsore  soucis, problèmes : trouble, distress  
tsutantsn  צוטאַנצן : v.  danser : dance  
velt  וועלט : n.f.  monde : world  
yesurim  יעסורים : n.plur.  souffrances, agonie : suffering, agony, pains  
zak  זאַק : n.m.  sac : sack  
zet  זעט : v. de zen  voir, regarder : see  aroyf-haut-updes liens pour écouter la chanson - links to listen to the song

aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |http://rama01.free.fr/yidlid