| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |logo yidsol

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

accès au nouveau site - access the new website rechercher - search the site soutien au site - donate


Mayn yingele

מײַן ייִנגעלע

Morris Rosenfeld


איך האָב אַ קלײנעם ייִנגעלע Ikh hob a kleynem yingele, J'ai un petit garçon, I've got a little boy,
אַ זונעלע גאָר פֿײַן A zunele gor fayn! Un fiston charmant. A really fine son!
ווען איך דערזע אים דאַכט זיך מיר Ven ikh derze im dakht zikh mir, Quand je le vois, il me semble When I see him, it seems to me
די גאַנצע וועלט איז מײַן Di gantse velt iz mayn. Que le monde entier m'appartient The whole world is mine.
נאָר זעלטן זעלטן זע איך אים Nor zeltn, zeltn ze ikh im, Mais rarement, rarement je le vois But seldom, seldom, I see him,
מײַן שײנעם ווען ער וואַכט Mayn sheynem, ven er vakht, Mon beau petit, quand il est réveillé, My beauty, when he's awake,
איך טרעף אים אימער שלאָפֿנדיק Ikh tref im imer shlofndik, Je le retrouve toujours endormi, I always find him asleep,
איך זע אים נאָר בײַ נאַכט Ikh ze im nor bay nakht. Je le vois seulement la nuit. I see him only at night.
די אַרבעט טרײַבט מיך פֿרי אַרױס Di arbet traybt mikh fri aroys Le travail me conduit tôt dehors Work drives me out early
און לאָזט מיך שפּעט צוריק Un lozt mikh shpet tsurik; Et me fait rentrer tard. And lets me back late;
אָ פֿרעמד איז מיר מײַן אײגן לײַב O, fremd iz mir mayn eygn layb! O, étrangère à moi ma propre chair! O, strange is to me my own flesh,
אָ פֿרעמד מײַן קינדס אַ בליק O, fremd mayn kinds a blik! O, étrangère la vue de mon enfant! O, strange the look of my child!
איך קום צעקלעמטערהײט אַהײם Ikh kum tseklemterheyt aheym, Je rentre affligé à la maison I come home sadly,
אין פֿינצטערניש געהילט In fintsternish gehilt, Dans l'obscurité, Wrapped in darkness
מײַן בלײכע פֿרױ דערצײלט מיר באַלד Mayn bleykhe froy dertseylt mir bald, Ma femme pâle me raconte vite My pale wife tells me soon
ווי פֿײַן דאָס קינד זיך שפּילט Vi fayn dos kind zikh shpilt, Comme l'enfant joue bien, How fine the child does play,
ווי זיס עס רעדט ווי קלוג עס פֿרעגט Vi zis es redt, vi klug es fregt: Comme il parle gentiment, comme intelligemment il demande: How sweet he talks, how cleverly he asks:
אָ מאַמע גוטע מאַ "O, mame, gute ma, "Oh maman, gentille maman, "Oh mummy, kind mummy,
ווען קומט און ברענגט אַ פּעני מיר Ven kumt un brengt a peni mir Quand revient, avec un penny pour moi, When does come and bring me a penny
מײַן גוטער גוטער פּאַ Mayn guter, guter pa?" Mon gentil, gentil papa?" My good, good daddy?"
איך הער עס צו און אײַל עס מוז Ikh her es tsu un ayl -es muz- J'écoute cela et je me dépêche -il faut- I listen to this and I hurry -it must-
יאָ יאָ עס מוז געשען Yo, yo, es muz geshen! Oui, oui, il le faut! Oh yes it must happen!
די פֿאָטער־ליבע פֿלאַקערט אױף Di foter-libe flakert oyf: L'amour paternel s'embrase: The fatherly love is set afire:
עס מוז מײַן קינד מיך זען Es muz mayn kind mikh zen! Il faut que mon enfant me voie! My child must see me!
איך שטײ בײַ זײַן געלעגערל Ikh shtey bay zayn gelegerl Je me tiens près de son lit I stand by his bed
און זע און הער און שאַ Un ze, un her, un sha! Je vois, j'entends, je me tais, And see, and hear, and stay silent.
אַ טרױם באַוועגט די ליפּעלעך A troym bavegt di lipelekh: Un rêve fait remuer ses lèvres: A dream makes his lips move:
אָ וווּ איז וווּ איז פּאַ "O, vu iz, vu iz pa?" "Oh où est, où est papa?" "Oh where, where is daddy?"
איך קוש די בלױע אײגעלעך Ikh kush di bloye eygelekh, J'embrasse ses yeux bleus, I kiss his blue eyes,
זײ עפֿנען זיך אָ קינד Zey efnen zikh "o, kind!" Ils s'ouvrent "O, mon enfant!" They open, "o, my child!"
זײ זעען מיך זײ זעען מיך Zey zeen mikh, zey zeen mikh, Ils me voient, ils me voient, They see me, they see me,
און שליסן זיך געשווינד Un shlisn zikh geshvind. Et se referment aussitôt. And they quickly close again.
דאָ שטײט דײַן פּאַפּאַ טײַערער "Do shteyt dayn papa, tayerer, "Ton papa est là mon chéri, "Here is your daddy my darling,
אַ פּענעלע דיר נאַ A penele dir, na!" Un penny, tiens, pour toi!" Here's a penny for you!"
אַ טרױם באַוועגט די ליפּעלעך A troym bavegt di lipelekh: Un rêve fait remuer ses lèvres: A dream makes his lips move:
אָ וווּ איז וווּ איז פּאַ "O, vu iz, vu iz pa?" "Oh où est, où est papa?" "Oh where, where is daddy?"
איך בלײַב צעווײטיקט און צעקלעמט Ikh blayb tseveytikt un tseklemt, Je reste blessé et triste, I stay pained and sad,
פֿאַרביטערט און איך קלער Farbitert un ikh kler: Amer, et je me dis: Bitter, and I think:
ווען דו דערוואַכסט אַ מאָל מײַן קינד "Ven du dervakhst a mol, mayn kind, "Quand tu te reveilleras un jour, mon enfant, "Sometime you'll wake up, my child,
געפֿינסטו מיך ניט מער Gefinstu mikh nit mer"... Tu ne me trouveras plus là." And won't find me there anymore"...


Chaque couplet de la chanson est formé de deux strophes du poème
Each verse in the song is composed of two verses of the poem
aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


dessin de notes fichier midi
mélodie Mayn yingelearoyf-haut-up

le vocabulaire - vocabulary

80 mots - words
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient être dans les mots outils du lexique
The words that aren't in this glossary should be found among the function words
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossaryaheym  אַהײם : adv.  vers chez soi : homeward  
arbet  אַרבעט : n.f.  travail : work, labor  
ayl  אײַל : v. de ayln  presser, dépêcher : hurry  
bavegt  באַוועגט : v. de bavegn  bouger : move  
blayb  בלײַב : v. de blaybn  rester, demeurer : stay, remain  
bleykhe  בלײכע : adj. de bleykh  pâle : pale  
blik  בליק : n.m.  regard, coup d'oeil : glance  
bloye  בלױע : adj. de bloy  bleu : blue  
brengt  ברענגט : v. de brengen  apporter : bring  
dakht  דאַכט : v. de dakhtn  mentionner, paraître, avoir l'air de, penser : mention, appear, seem, think  
dertseylt  דערצײלט : v. de dertseyln  raconter : tell, narrate  
dervakhst  דערוואַכסט : v. de dervakhn  se réveiller : wake up  
derze  דערזע : v. de derzen  apercevoir : catch sight of  
efnen  עפֿנען : v.  ouvrir : open  
eygelekh  אײגעלעך : n.n.plur. diminutif de oyg  yeux : eyes  
farbitert  פֿאַרביטערט : v.part.pas. de farbitern  rendu amer : made bitter  
fayn  פֿײַן : adj.  bien, sympa : fine  
fintsternish  פֿינצטערניש : n.n.  obscurité : darkness  
flakert oyf  פֿלאַקערט אױף : v. de oyfflakern  enflammer, embraser : kindle  
foter-libe  פֿאָטער־ליבע : n.f.  amour paternel : fatherly love  
fregt  פֿרעגט : v. de fregn  demander, poser une question : ask  
fremd  פֿרעמד : adj.  étranger : foreign  
fri  פֿרי : adj.  tôt : early  
froy  פֿרוי : n.f.  femme : woman, wife  
gantse  גאַנצע : adj. de gants  entier, complet : whole  
gefinstu  געפֿינסטו : v. contraction de gefinst du, de gefinen  trouver : find  
gehilt  געהילט : v.part.pas. de gehiln  entouré, enveloppé : surrounded, wrapped  
gelegerl  געלעגערל : n.n. diminutif de geleger  lit, couche : bed, couch  
geshen  געשען : v.  arriver (pour un événement) : occur  
geshvind  געשווינד : adj.  vite : fast, quick  
gute  גוטע : adj. de gut  bon : good  
guter  גוטער : adj. de gut  bon : good  
her  הער : v. de hern  entendre : hear  
her tsu  הער צו : v. de tsuhern  écouter : listen  
imer  אימער : adv.  toujours (mot allemand) : always (German word)  
kind  קינד : n.n.  enfant : child  
kinds  קינדס : n.n. possessif de kind  de l'enfant : child's  
kler  קלער : v. de klern  considérer, réfléchir, songer : consider, think, muse  
kleynem  קלײנעם : adj. de kleyn  petit : small  
klug  קלוג : adj.  intelligent : clever  
kum  קום : v. de kumen  venir : come  
kumt  קומט : v. de kumen  venir : come  
kush  קוש : v. de kushn  embrasser : kiss  
layb  לײַב : n.n.  corps : body  
lipelekh  ליפּעלעך : n.n.plur. diminutif de lip  lèvres : lips  
lozt  לאָזט : v. de lozn  laisser : let  
ma  מאַ : n.f. de mame  maman : mummy  
mame  מאַמע : n.f.  mère, maman : mother  
na  נאַ : v. de nemen  prends (impératif seulement) : take (only imperative)  
nakht  נאַכט : n.f.  nuit : night  
pa  פּאַ : n.m. de papa  papa : daddy  
papa  פּאַפּאַ : n.m.  papa : daddy  
penele  פּענעלע : n.n. diminutif de peni  penny (petite pièce de monnaie) : penny  
peni  פּעני : n.m.  penny (petite pièce de monnaie) : penny  
redt  רעדט : v. de redn  parler : speak  
sha  שאַ : v.  chut! : be quiet!  
sheynem  שיינעם : adj. de sheyn  beau, joli : beautiful, pretty  
shlisn  שליסן : v.  verrouiller : lock  
shlofndik  שלאָפֿנדיק : v.part.prés. de shlofn  dormant : sleeping  
shpet  שפּעט : adj.  tard : late  
shpilt  שפּילט : v. de shpiln  jouer : play  
shtey  שטײ : v. de shteyn  être debout, être là, se tenir : stand  
shteyt  שטײט : v. de shteyn  être debout, être là, se tenir : stand  
tayerer  טײַערער : adj. de tayer  cher : dear  
traybt aroys  טרײַבט אַרױס : v. de aroystraybn  conduire vers l'extérieur : drive out  
tref  טרעף : v. de trefn  trouver, rencontrer, deviner : find, meet, guess  
troym  טרױם : n.m.  rêve : dream  
tseklemt  צעקלעמט : adj.  affligé, déprimé, triste : distressed, dejected, rueful  
tseklemterheyt  צעקלעמטערהײט : n.f.  affliction : distress  
tseveytikt  צעווײטיקט : v.part.pas. de tseveytikn  peiné : in pain  
vakht  וואַכט : v. de vakhn  veiller, être réveillé : be awake  
velt  וועלט : n.f.  monde : world  
vil  װיל : v. de veln  vouloir : want  
yingele  ײִנגעלע : n.n. diminutif de yung  jeune garçon, jeune homme : boy, fellow, lad  
ze  זע : v. de zen  voir, regarder : see  
zeen  זעען : v. de zen  voir, regarder : see  
zeltn  זעלטן : adj.  rare : unusual, rare  
zen  זען : v.  voir : see  
zis  זיס : adj.  doux : sweet  
zunele  זונעלע : n.n. diminutif de zun  fils : son  aroyf-haut-updes liens pour écouter la chanson - links to listen to the song

aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |http://rama01.free.fr/yidlid