| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |logo yidsol

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

accès au nouveau site - access the new website rechercher - search the site soutien au site - donate


Papirosn

פּאַפּיראָסן

Hermann Yablokoff

La mélodie est un air bulgare traditionnel

אַ קאַלטע נאַכט אַ נעפּלדיקע פֿינצטער אומעטום A kalte nakht a nepldike fintster umetum, Par une nuit froide, embrumée, toute sombre, A cold night, foggy, and darkness everywhere
שטײט אַ ייִנגעלע פֿאַרטרױערט און קוקט זיך אַרום shteyt a yingele fartroyert un kukt zikh arum. Un jeune homme triste regarde autour de lui; A boy stands sadly and looks around.
פֿון רעגן שיצט אים נאָר אַ וואַנט Fun regn shitst im nor a vant, Seul un mur le protège de la pluie Only a wall protects him from the rain
אַ קאָשיקל האַלט ער אין האַנט a koshikl halt er in hant, Il tient un petit panier dans la main He holds a basket in his hand
און זײַנע אױגן בעטן יעדן שטום un zayne oygn betn yedn shtum. Et ses yeux implorent tout le monde en silence. and his eyes beg everyone silently:
איך האָב שױן ניט קײן כּוח מער אַרומצוגײן אין גאַס Ikh hob shoyn nit keyn koyekh mer arumtsugeyn in gas, Je n’ai plus la force de marcher dans la rue, I don't have any strength left to walk the streets
הונגעריק און אָפּגעריסן פֿון דעם רעגן נאַס hungerik un opgerisn fun dem regn nas. Affamé, en haillons et trempé par la pluie. Hungry and ragged, wet from the rain,
איך שלעפּ אַרום זיך פֿון באַגינען Ikh shlep arum zikh fun baginen, Je me traine dès l’aube I shlep around from dawn.
קײנער גיט נישט צו פֿאַרדינען keyner git nisht tsu fardinen, Nul ne me donne de quoi vivre Nobody gives me any earnings,
אַלע לאַכן מאַכן פֿון מיר שפּאַס ale lakhn, makhn fun mir shpas. Ils rient tous et se moquent de moi. everyone laughs and makes fun of me.
קופּיטיע קױפֿט זשע קױפֿט זשע פּאַפּיראָסן Kupitye koyft zhe, koyft zhe papirosn, Achetez, achetez donc mes cigarettes Buy, buy my cigarettes!
טרוקענע פֿון רעגן נישט פֿאַרגאָסן trukene fun regn nisht fargosn Elles sont sèches, pas mouillées par la pluie. Dry ones, not wet from the rain
‫קױפֿט זשע ביליק בנאמנות‬ Koyft zhe, bilik benemones Achetez donc, vraiment pas cher, Buy real cheap,
קױפֿט און האָט אױף מיר רחמנות koyft un hot oyf mir rakhmones, Achetez et ayez pitié de moi Buy and have pity on me.
ראַטעוועט פֿון הונגער מיך אַצינד ratevet fun hunger mikh atsind. Sauvez moi de la faim. Save me from hunger now
קופּיטיע קױפֿט זשע שוועבעלאַך אַנטיקן Kupitye koyft zhe shvebelakh antikn, Achetez, achetez donc mes précieuses allumettes Buy my matches, wonderful ones, the best,
דערמיט ווערט איר אַ ‫יתומל דערקוויקן dermit vert ir a yosiml derkvikn. Cela fera du bien à un orphelin and with that you will uplift an orphan.
אומזיסט מײַן שרײַען און מײַן לױפֿן Umzist mayn shrayen un mayn loyfn, Je crie et je cours en vain My screaming and my running will be for naught.
קײנער וויל בײַ מיר ניט קױפֿן keyner vil bay mir nit koyfn, Personne ne veut rien m’acheter Nobody wants to buy from me-
אױסגײן וועל איך מוזן ווי אַ הונט oysgeyn vel ikh muzn vi a hunt. Je vais mourir comme un chien. I will have to perish like a dog.
מײַן טאַטע אין מלחמה האָט פֿאַרלױרן זײַנע הענט Mayn tate in milkhome hot farloyrn zayne hent, Mon père a perdu ses mains à la guerre My father lost his hands in the war
מײַן מאַמע האָט די צרות מער אױסהאַלטן נישט געקענט mayn mame hot di tsores mer oyshaltn nisht gekent. Et ma mère n'a pas pu supporter ses tourments My mother couldn't bear her troubles anymore
יונג אין קבֿר זי געטריבן Yung in keyver zi getribn, Jeune au tombeau elle se retrouva And was driven to her grave at a young age
בין איך אױף דער וועלט פֿאַרבליבן bin ikh oyf der velt farblibn, Je suis resté dans le monde I was left on this earth
אומגליקלעך און עלנט ווי אַ שטײן umgliklekh un elnt vi a shteyn. Malheureux et seul comme une pierre. Unhappy and alone like a stone
ברעקלעך קלײַב איך אױף צום עסן אױף דעם אַלטן מאַרק Breklekh klayb ikh oyf tsum esn oyf dem altn mark, Je ramasse des miettes pour manger, au vieux marché I gather crumbs to eat in the old market
אַ האַרטע באַנק איז מײַן געלעגער אין דעם קאַלטן פּאַרק a harte bank iz mayn geleger in dem kaltn park. Un banc dur me sert de couche dans le parc froid. A hard bench in the cold park is my bed
אין דערצו די פּאָליציאַנטן In dertsu di politsiantn, Et de plus les policiers, And on top of that, the police
שלאָגן מיך מיט שווערן קאַנטן shlogn mikh mit shvern kantn, Me battent avec le plat de leurs épées Beat me with the edges of their swords
ס העלפֿט ניט מײַן בעטן מײַן געווײן s'helft nit mayn betn, mayn geveyn. Malgré mes suppliques et mes plaintes. My pleas and my cries are of no use.
קופּיטיע קױפֿט זשע Kupitye koyft zhe... Achetez, achetez donc... Buy, buy...
איך האָב געהאַט אַ שוועסטערל אַ קינד פֿון דער נאַטור Ikh hob gehat a shvesterl, a kind fun der natur, J’avais une petite sœur, un don de la nature I had a little sister, a child of nature
מיט מיר צוזאַמען זיך געשלעפּט האָט זי אַ גאַנצן יאָר mit mir tsuzamen zikh geshlept hot zi a gantsn yor. Ensemble nous avons traîné toute une année Together we shlepped around for an entire year.
מיט איר געווען איז מיר פֿיל גרינגער Mit ir geven iz mir fil gringer, Avec elle tout était plus facile pour moi, When with her, it was much easier for me.
לײַכטער ווערן פֿלעגט דער הונגער laykhter vern flegt der hunger, La faim paraissait plus légère My hunger would become lighter
ווען איך פֿלעג אַ קוק טאָן נאָר אױף איר ven ikh fleg a kuk ton nor oyf ir. De simplement lui jeter un regard. When I glanced at her
מיטאַמאָל געוואָרן איז זי שוואַך און זײער קראַנק Mitamol gevorn iz zi shvakh un zeyer krank, Soudain, elle est devenue faible et très malade Suddenly she became weak and sick
אױף מײַנע הענט איז זי געשטאָרבן אױף אַ גאַסן באַנק oyf mayne hent iz zi geshtorbn oyf a gasn bank. Elle est morte dans mes bras, sur un banc, dans la rue. Died in my arms on a street bench
און אַז איך האָב זי פֿאַרלױרן Un az ikh hob zi farloyrn, Et quand je l'ai perdue, And when I lost her
האָב איך אַלץ אָנגעווױרן hob ikh alts ongevoyrn, J'ai tout perdu. I lost everything
זאָל דער טױט שױן קומען אױך צו מיר zol der toyt shoyn kumen oykh tsu mir. Que la mort m’emporte maintenant moi aussi. Let death come already for me, too.
קופּיטיע קױפֿט זשע Kupitye koyft zhe... Achetez, achetez donc... Buy, buy...


aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


dessin de notes fichier midi
mélodie Papirosnaroyf-haut-up

le vocabulaire - vocabulary

105 mots - words
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient être dans les mots outils du lexique
The words that aren't in this glossary should be found among the function words
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossaryaltn  אַלטן : adj. de alt  vieux : old  
antikn  אַנטיקן : adj. ou n.m.plur. de antik  ancien, (quelque chose d')exquis : ancient, (something) exquisite  
arumtsugeyn  אַרומצוגײן : v. contraction de tsu et de arumgeyn  pour déambuler : to go around, to perambulate  
baginen  באַגינען : n.m.  aube : dawn  
bank  באַנק : n.f.  banc : bench  
benemones  בנאמנות‬ : adv.  honnêtement, de bonne foi : honnestly, in good faith  
betn  בעטן : v.  implorer, demander, mendier : ask, beg, request  
bilik  ביליק : adj.  bon marché : cheap  
breklekh  ברעקלעך : n.n.plur. de brekl  miettes : crumbs  
derkvikn  דערקוויקן : v.  rafraîchir, réjouir : refresh, delight  
elnt  עלנט : adj.  solitaire : lonely  
esn  עסן : v.  manger : eat  
farblibn  פֿאַרבליבן : v.part.pas. de farblaybn  resté : remained  
fardinen  פֿאָרדינען : v.  gagner (de l'argent) : earn  
fargosn  פֿאַרגאָסן : v.part.pas. de fargisn  versé : poured  
farloyrn  פֿאַרלוירן : v.part.pas. de farlirn  perdu : lost  
fartroyert  פֿאַרטרױערט : adj.  triste, : sad, mournful  
fintster  פֿינצטער : adj.  sombre, sinistre : dark, sinister  
gants  גאַנץ : adj.  entier, complet : whole  
gas  גאַס : n.f.  rue : street  
gasn  גאַסן : n.f.plur. de gas  rues : streets  
gehat  געהאַט : v.part.pas. de hobn  eu : had  
gekent  געקאָנט : v.part.pas. de kenen  pu, été capable : been able  
geleger  געלעגער : n.n.  lit, couche : bed, couch  
geshlept  געשלעפּט : v.part.pas. de shlepn  tiré, traîné : pulled, dragged  
geshtorbn  געשטאָרבן : v.part.pas. de shtarbn  mort : died  
getribn  געטריבן : v.part.pas. de traybn  conduit : driven  
geven  געװען : v.part.pas. de zayn  été (verbe être) : been  
geveyn  געוויין : n.n.  gémissement, plainte, lamentation : lament  
gevorn  געװאָרן : v.part.pas. de vern  devenu : become  
git  גיט : v. de gebn  donner : give  
gringer  גרינגער : adj. de gring  facile, léger, frivole : easy, light, frivolous  
halt  האַלט : v. de haltn  tenir : hold  
hant  האַנט : n.f.  main : hand  
harte  האַרטע : adj. de hart  dur : hard  
helft  העלפֿט : v. de helfn  aider : help  
hent  הענט : n.f.plur. de hant  mains : hands  
hunger  הונגער : n.m.  faim : hunger  
hungerik  הונגעריק : adj.  affamé : hungry  
hunt  הונט : n.m.  chien : dog  
kalte  קאַלטע : adj. de kalt  froid : cold  
kaltn  קאַלטן : adj. de kalt  froid : cold  
kantn  קאַנטן : n.f. ou n.m.plur. de kant  bords, coins : edges, rims, corners  
keyver  קבר : n.m.  tombe, tombeau : grave  
kind  קינד : n.n.  enfant : child  
klayb  קלײַב : v. de klaybn  recueillir, rassembler, récolter : gather, harvest  
koshikl  קאָשיקל : n.n. diminutif de koshik  panier : basket  
koyekh  כּוח : n.  force, énergie : ability, strengh  
koyfn  קױפֿן : v.  acheter : buy  
koyft  קויפֿט : v. de koyfn  acheter : buy  
krank  קראַנק : adj.  malade : sick  
kuk  קוק : v. de kukn  regarder : look  
kukt  קוקט : v. de kukn  regarder : look  
kumen  קומען : v.  venir : come  
kupitye  קופּיטיע : v.  acheter (mot polonais ou russe) : buy (polish or russian word)  
lakhn  לאַכן : v.  rire : laugh  
laykhter  לײַכטער : adj. comparatif de laykht  plus facile, plus fluide : easier, lighter  
loyfn  לױפֿן : v.  courir : run  
makhn  מאַכן : v.  faire, fabriquer : make  
mame  מאַמע : n.f.  mère, maman : mother  
mark  מאַרק : n.m.  marché : market  
milkhome  מלחמה : n.f.  guerre : war  
nakht  נאַכט : n.f.  nuit : night  
nas  נאַס : adj.  mouillé : wet  
natur  נאַטור : n.f.  nature : nature  
nepldike  נעפּלדיקע : adj. de nepldik  brumeux : foggy  
ongevoyrn  אָנגעווױרן : v.part.pas. de onvern  perdu, renoncé à : lost, forfeited  
opgerisn  אָפּגעריסן : adj.  en loques, en lambeaux : ragged, tattered, in shreds  
oygn  אױגן : n.n.plur. de oyg  yeux : eyes  
oysgeyn  אױסגײן : v.  s'éteindre, expirer : go out, expire  
oyshaltn  אױסהאַלטן : v.  survivre : survive  
papirosn  פּאַפּיראָסן : n.m.plur. de papiros  cigarettes : cigarettes  
park  פּאַרק : n.m.  parc : park  
politsiantn  פּאָליציאַנטן : n.m.plur. de politsiant  policiers : policemen  
rakhmones  רחמנות : n.f.plur. de rakhmone  compassion : mercy, pity  
ratevet  ראַטעוועט : v. de rateven  secourir, sauver : rescue, save  
regn  רעגן : n.m.  pluie : rain  
shitst  שיצט : v. de shitsn  protéger : protect  
shlep arum  שלעפּ אַרום : v. de arumshlepn  tirer, traîner : pull, drag  
shlogn  שלאָגן : v.  frapper : hit, beat  
shpas  שפּאַס : n.m.  blague, plaisanterie : joke  
shrayen  שרײַען : n.m.plur. de shray  cris, hurlements : shouts  
shteyn  שטיין : n.m.  pierre : stone  
shteyt  שטײט : v. de shteyn  être debout, être là, se tenir : stand  
shtum  שטום : adj.  silencieux : silent, voiceless  
shvakh  שוואַך : adj.  faible : weak  
shvebelakh  שוועבעלאַך : n.m.plur. de shvebele  allumettes : matches  
shvern  שווערן : adj. de shver  difficile, dur : hard, difficult  
shvesterl  שוועסטערל : n.n. diminutif de shvester  soeur : sister  
tate  טאַטע : n.m.  père, papa : father  
ton  טאָן : v.  faire : do  
toyt  טויט : adj.  mort : dead  
trukene  טרוקענע : adj. de trukn  sec : dry  
tsores  צרות : n.f.plur. de tsore  soucis, problèmes : trouble, distress  
umgliklekh  אומגליקלעך : adj.  malheureux : unhappy  
umzist  אומזיסט : adj.  gratuit, en vain : for free, in vain  
vant  וואַנט : n.f.  mur : wall  
velt  וועלט : n.f.  monde : world  
vern  װערן : v.  devenir : become  
vert  װערט : v. de vern  devenir : become  
vil  װיל : v. de veln  vouloir : want  
yingele  ײִנגעלע : n.n. diminutif de yung  jeune homme : boy, fellow, lad  
yor  יאָר : n.n.  an, année : year  
yosiml  יתומל : n.n. diminutif de yosem  orphelin : orphan  
yung  יונג : adj.  jeune : young  aroyf-haut-updes liens pour écouter la chanson - links to listen to the song

aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |http://rama01.free.fr/yidlid