| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |logo yidsol

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

accès au nouveau site - access the new website rechercher - search the site soutien au site - donate


Dray tekhterlekh

דרײַ טעכטערלעך

Mordekhay Gebirtig


ווען מיט מזל געזונט און לעבן ven mit mazl, gezunt un lebn Quand chanceux, en bonne santé et bien vivants, When in luck, health and life
ס´עלצטע טעכטערל מיר וועלן אױסגעבן s´eltste tekhterl mir veln oysgebn Nous marierons notre fille aînée Our eldest daughter we will marry off
וועל איך טאַנצן מיר האָפּ האָפּ האָפּ vel ikh tantsn mir hop, hop, hop! Je danserai, hop, hop, hop! I will dance, hop, hop, hop!
אַראָפּ אַן עוּל פֿון קאָפּ arop an ol fun kop Un fardeau de moins à porter A yoke thrown off
וועל איך טאַנצן אױ וועל איך טאַנצן vel ikh tantsn, oy, vel ikh tantsn, Je danserai, oh, je danserai, I will dance, oh, I will dance,
אַראָפּ אַן עוּל פֿון קאָפּ arop an ol fun kop Un fardeau de moins à porter A yoke thrown off.
שפּילט קלעזמאָרים שפּילט מיט לעבן shpilt klezmorim, shpilt mit lebn Jouez musiciens, mettez-y de la vie, Play musicians, play lively,
ס´ערשטע טעכטערל הײַנט אױסגעגעבן s´ershte tekhterl haynt oysgegebn Notre première fille aujourd'hui nous avons mariée Our first daughter today we married off
נאָך געבליבן אונדז מײדלעך צווײ nokh geblibn undz meydlekh tsvey Il nous reste encore deux filles We still have two girls left
ווי האַלט מען שױן בײַ זײ vi halt men shoyn bay zey? Quand viendra leur tour? When will come their time?
שפּילט קלעזמאָרים אױ נעמט די כּלי זײן shpilt, klezmorim, oy, nemt di kley-zayen Jouez musiciens, oh, armez vos instruments Play, musicians, load your instruments,
זאָל די גאַנצע וועלט מיט אונדז זיך פֿרײען zol di gantse velt mit undz zikh freyen, Que le monde entier avec nous se réjouisse So the whole world can rejoice with us
אונדזער שׂימחה ווײסט נאָר אײן גאָט undzer simkhe veyst nor eyn got Seul dieu peut connaître une telle joie Our joy only God can know,
און דער וואָס טעכטער האָט un der vos tekhter hot Et celui qui a des filles. And he who has daughters.
ווען כ´וועל זען דאָס צווײטע מײדל ven kh´vel zen dos tsveyte meydl Quand je verrai notre deuxième fille When I will see our second girl
אָנגעטאָן אין ווײַסן חופּה קלײדל ongeton in vaysn khupe kleydl Habillée d'une robe de mariée blanche Wearing a white wedding dress
וועל איך טרינקען אַ טענצל גײן vel ikh trinken, a tentsl geyn Je boirai, je danserai I will drink, I will dance,
אַראָפּ פֿון האַרץ אַ שטײן arop fun harts a shteyn Un souci de moins sur le coeur, A burden eased on us
וועל איך טרינקען אױ וועל איך טרינקען vel ikh trinken, oy, vel ikh trinken, Je boirai, oh, je boirai I will drink, oh, I will drink,
אַראָפּ פֿון האַרץ אַ שטײן arop fun harts a shteyn Un souci de moins sur le coeur. A burden eased on us
שפּילט קלעזמאָרים הײבט אָן שנײַדן shpilt klezmorim, heybt on shnaydn! Jouez musiciens, commencez à scier Play, musicians, tear your strings apart,
ס´צווײטע מײדל גיבן מיר אױס אין פֿרײדן s´tsveyte meydl gibn mir oys in freydn Notre deuxième fille nous marions dans la joie The second girl we marry off in joy
דאָס מיזינקל געבליבן מיר dos mizinkl geblibn mir, Il nous reste la benjamine We've got the youngest one left
ווי האַלט מען שױן בײַ איר vi halt men shoyn bay ir? Quand viendra son tour? When will come her time?
שפּילט קלעזמאָרים פֿאַר אונדז מחותּנים shpilt klezmorim, far undz mekhutonim Jouez musiciens, pour nous les beaux-parents Play, musicians, play for us family-in-law
זאָלן נחת האָבן אױך קבצנים zoln nakhes hobn oykh kabtsonim Que les pauvres aient du plaisir aussi So the poor ones also have pleasure
אַ קינד אױסגעגעבן אױ גאָטעניו a kind oysgegebn, oy, gotenyu Une enfant mariée, oh, mon dieu, A child given away, oh, my God,
אַ מײדל נאָך דערצו a meydl nokh dertsu Il reste encore une fille. And one more left
ווען בײַם לעצטן כ´וועל שפּילן הערן ven baym letstn kh´vel shpiln hern Quand pour la dernière j'écouterai jouer When for the last one I will hear the music
וועל איך עפּעס טרױעריק שטײן און קלערן vel ikh epes troyerik shteyn un klern, Je serai plutôt triste et songeur I'll be somewhat sad and musing
ס´לעצטע טעכטערל שױן אױך אַוועק s´letste tekhterl shoyn oykh avek, Notre dernière fille déjà partie aussi The last daughter also gone away,
און וואָס איז נאָך דער צוועק un vos iz nokh der tsvek? Quel sens aura encore notre vie? What purpose have we got now?
אױ ס´לעצטע טעכטערל אױ ס´לעצטע טעכטערל oy, s´letste tekhterl, oy, s´letste tekhterl, Notre dernière fille, oh, notre dernière fille, Oh, our last daughter, oh, our last daughter,
און וואָס איז נאָך דער צוועק un vos iz nokh der tsvek? Quel sens aura encore notre vie? What purpose have we got now?
שפּילט קלעזמאָרים באַזעצט די כּלה shpilt, klezmorim, bazetst di kale, Jouez musiciens, faites pleurer la mariée * Play, musicians, make the bride cry,
צוגענומען אונדז די קינדער אַלע tsugenumen undz di kinder ale, On nous a pris tous nos enfants All our children taken away,
דרײַ טעכטער איז אַ שווערער יאָך dray tekhter iz a shverer yokh, Trois filles, c'est un fardeau pesant Three daughters is a heavy yoke,
נאָר אָן זײ איז שווערער נאָך nor on zey iz shverer nokh. Mais sans elles c'est encore plus difficile. But without them it's still harder.
שפּילט קלעזמאָרים אַרױס מיט טרערן shpilt, klezmorim, aroys mit trern Jouez, musiciens, les larmes coulent Play, musicians, out come the tears,
ס´לעצטע בעטל וועט הײַנט לײדיק ווערן s´letste betl vet haynt leydik vern, Le dernier lit aujourd'hui sera vide The last bed will today be empty,
ס´גאַנצע שטיבל איר קלײדערשאַנק s´gantse shtibl, ir kleydershank Toute la maison, sa garde-robe, The whole house, her wardrobe,
אױ ווײ ווי פּוסט און באַנג oy vey, vi pust un bang. Oh malheur, comme elles sont vides et désolées. Oh, sadness, how empty they are.


* Le basetzn était à l’époque le point culminant d’une cérémonie de mariage. Basetsn dans le sens de faire asseoir la mariée , pendant qu’un badhan, une sorte d’amuseur, un maitre de cérémonie, fait pleurer la mariée voilée en lui dépeignant sa future vie de femme, et que les musiciens jouent doucement pour accompagner le badhan. Basetst di kale a plutôt le sens de faites pleurer la mariée ou faites pleurer vos instruments. (d'après Samy Staro)aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


dessin de notes fichier midi
mélodie Dray tekhterlekharoyf-haut-up

le vocabulaire - vocabulary

74 mots - words
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient être dans les mots outils du lexique
The words that aren't in this glossary should be found among the function words
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossarybang  באַנג : adj.  inquiet, agité : anxious, restless  
bazetst  באַזעצט : v. de bazetsn  occuper, s'installer (voir note dans la chanson) : occupy, settle  
betl  בעטל : n.n. de bet  lit : bed  
dray  דרײַ : adj.num.  trois : three  
eltste  עלצטע : adj. superlatif de alt  aîné, le plus âgé : oldest  
ershte  ערשטע : adj.num. de ersht  premier : first  
eyn  אײן : adj.num.  un, une : one  
freydn  פֿרײדן : n.f.plur. de freyd  joies : joys  
freyen zikh  פֿרײען זיך : v.  se réjouir : rejoice  
gantse  גאַנצע : adj. de gants  entier, complet : whole  
geblibn  געבליבן : v.part.pas. de blaybn  resté : stayed  
geyn  גײן : v.  aller (à pied) : go, walk  
gezunt  געזונט : adj.  en bonne santé : healthy  
gibn oys  גיבן אױס : v. de oysgebn  marier (un enfant), donner en mariage : marry off  
got  גאָט : n.m.  dieu : god  
gotenyu  גאָטעניו : expr.  mon dieu! : dear god!  
halt  האַלט : v. de haltn  tenir : hold  
harts  האַרצ : n.n.  coeur : heart  
haynt  הײַנט : adv.  aujourd'hui : today  
hern  הערן : v.  écouter, entendre : hear  
heybt on  הייבט אָן : v. de onheybn  commencer : begin  
hop  האָפּ : v. de hopken  sauter : hop  
kabtsonim  קבצנים : n.m.plur. de kabtsn  pauvres, indigents : paupers  
kale  כּלה : n.f.  fiancée, jeune mariée : bride, engaged woman  
khupe  חופּה : n.f.  dais de mariage, et par extension, mariage : wedding canopy, of wedding  
kind  קינד : n.n.  enfant : child  
kinder  קינדער : n.n.plur. de kind  enfants : children  
klern  קלערן : v.  penser, méditer : consider, think, muse  
kley zayen  כּלי זײן :   :  
kleydershank  קלײדערשאַנק : n.f. ou n.m.  garde-robe : wardrobe  
kleydl  קלײדל : n.n. diminutif de kleyd  habit, robe : garment, dress  
klezmorim  קלעזמאָרים : n.m.plur. de klezmer  musiciens : musicians  
kop  קאָפּ : n.m.  tête : head  
letste  לעצטע : adj. de letst  dernier : last  
letstn  לעצטן : adj. de letst  dernier : last  
leydik  לײדיק : adj.  vide, pas marié : empty, unmarried  
mazl  מזל : n.n.  chance : good luck  
mekhutonim  מחותּנים : n.m.plur. de mekhutn  père du gendre ou de la bru : son-in-law's or daughter-in-law's father  
meydl  מיידל : n.n. diminutif de moyd  jeune fille : maiden  
meydlekh  מיידלעך : n.n.plur. diminutif de moyd  jeunes filles : maidens  
mizinkl  מיזינקל : n.n. diminutif de mizinke  benjamine, plus jeune fille : youngest daughter  
nakhes  נחת : n.n. ou n.m.  plaisir, en particulier celui donné aux parents par les enfants : pleasure, especially that of a parent from a child  
nemt  נעמט : v. de nemen  prendre, recevoir, obtenir : take, obtain, get, receive  
ol  עוּל : n.m.  joug : yoke  
ongeton  אָנגעטאָן : v.part.pas. de onton  habillé, porté (un vêtement) : wear  
oysgebn  אױסגעבן : v.  marier (un enfant), donner en mariage : marry off  
oysgegebn  אױסגעגעבן : v.part.pas. de oysgebn  marié (un enfant), donné en mariage : married off  
pust  פּוסט : adj.  vide, inactif : empty, idle  
shnaydn  שנײַדן : v.  couper, récolter : cut, harvest  
shpiln  שפּילן : v.  jouer : play  
shpilt  שפּילט : v. de shpiln  jouer : play  
shteyn  שטיין : n.m.  pierre : stone  
shtibl  שטיבל : n.n. diminutif de shtub  maison, pièce, chambre : house, home, room  
shverer  שווערער : adj. de shver  difficile, dur : hard, difficult  
shverer  שווערער : adj. comparatif de shver  plus difficile, plus dur : harder  
simkhe  שׂימחה : n.f.  célébration, réjouissance : celebration, party  
tantsn  טאַנצן : v.  danser : dance  
tekhter  טעכטער : n.f.plur. de tokhter  filles (de quelqu'un) : daughters  
tekhterl  טעכטערל : n.n. diminutif de tokhter  fille (de quelqu'un) : daughter  
tentsl  טענצל : n.n. diminutif de tants  danse : dance  
trern  טרערן : n.f.plur. de trer  larmes : tears  
trinken  טרינקען : v.  boire : drink  
troyerik  טרויעריק : adj.  triste : sad  
tsugenumen  צוגענומען : v.part.pas. de tsunemen  pris, enlevé à : taken away, removed from  
tsvek  צוועק : n.m.  but, intention : purpose  
tsvey  צוויי : adj.num.  deux : two  
tsveyte  צווייטע : adj.num. de tsveyt  deuxième : second  
vaysn  װײַטן : adj. de vays  blanc : white  
velt  וועלט : n.f.  monde : world  
vern  װערן : v.  devenir : become  
vey  וויי : n.m. ou n.f.  malheur, souffrance, douleur : pain, woe  
veyst  ווײסט : v. de visn  savoir : know  
yokh  יאָך : n.m. ou n.f.  joug : yoke  
zen  זען : v.  voir : see  aroyf-haut-updes liens pour écouter la chanson - links to listen to the song

aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |http://rama01.free.fr/yidlid