| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |logo yidsol

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

accès au nouveau site - access the new website rechercher - search the site soutien au site - donate


Malkele (A foygl hot haynt)

מלכּהלע - אַ פֿױגל האָט הײַנט

paroles: Itzik Manger

musique: Shaul Berezovsky

Poème du livre - from the book "Velvl Zbarzher writes letters to Malkele the Beautiful", 1937

אַ פֿױגל האָט הײַנט מלכּהלע a foygl hot haynt, Malkele, Aujourd'hui un oiseau, Malkele, Today, Malkele, a bird
געזונגען אױף מײַן דאַך gezungen oyf mayn dakh: A chanté sur mon toit: Sang on my roof:
דאָרט װוּ ס ענדיקט זיך די שטאָט "dort vu s'endikt zikh di shtot, "Ici, où se termine la ville "Here, where the city ends,
הייבט זיך אָן דער שליאַך heybt zikh on der shliakh. Commence le chemin Begins the pathway,
טאָ נעם דעם שטעקן װעלװל קרױן to nem dem shtekn, Velvl kroyn, Alors, prends ton bâton, Velvl chéri, So take your walking stick, dear Velvl,
אין דער האַנט און שפּאַן in der hant un shpan, Dans ta main et marche, In your hand, and walk,
אױב דו האָסט נישט קײן בילעט oyb du host nisht keyn bilet Si tu n'as pas de billet If you have no ticket
צו פֿאָרן מיט דער באַן tsu forn mit der ban. Pour voyager en train. To go by train.
נעכטיקן קענסטו אין פֿעלד nekhtikn kenstu in feld Tu peux passer la nuit dans le champ You can spend the night in the field
און עסן שמעסן עט un esn, shmesn... et! Mais, manger, n’y pense même pas! But don't even think of eating!
פֿון װען אָן טראַכט עס װעגן פֿרעס fun ven on trakht es vegn fres Depuis quand un poète yiddish Since when a yiddish poet
אַ ייִדישער פּאָעט a yidisher poet? Pense-t-il à se goinfrer? Would think about eating?
זע מלכּהלע די שײנע װאַרט ze, Malkele di sheyne vart Vois, Malkele la belle t'attend, See, Malkele the beautiful is waiting for you
שױן יאָרן לאַנג אױף דיר shoyn yorn lang oyf dir, Depuis déjà des années For years long she has been waiting
אַ סימן האָב איך יעדע נאַכט a simen hob ikh: yede nakht J'en ai la preuve: chaque nuit, I have evidence of it: every night
פֿאַרשליסט זי נישט די טיר farshlist zi nisht di tir." Elle ne verrouille pas sa porte." She doesn't lock her door."
האָב איך צו אים געזאָגט אַזױ hob ikh tsu im gezogt azoy: Je lui ai répondu ceci: I said to him:
הײ פֿױגל פֿלאַטערפֿלי "hey foygl flaterfli, "Hé, oiseau papillonnant, "Hey, fluttering bird,
דו ביסט װײַזט אױס אַ נעכטיקער du bist vayzt oys a nekhtiker, Tu m'as l'air d'être un peu tête-en-l'air, You look like you're ingenuous
אָדער נישט פֿון הי oder nisht fun hi. Ou alors tu n'es pas d'ici, Or maybe you're not from here,
און אפֿשר גאָר אַ שוטהלע un efsher gor a shoytele, Ou peut-être que tu es très bête, And perhaps you're a fool,
װאָס װײסט נישט מן הסתּם vos veyst nisht min hastam, Si tu ne sais pas sûrement If you don't know with certainty
אַז צװישן מיר און מלכּהלען az tsvishn mir un Malkelen Qu'entre moi et Malkele That between me and Malkele
רױשט דער שװאַרצער ים roysht der shvartser yam." Rugit la Mer Noire." Roars the Black Sea."
און ס זאָגט דער שװאַרצער ים אַזױ un s'zogt der shvartser yam azoy: Et la Mer Noire dit comme ça: And the Black Sea says:
הײ מענטשל צוציק שװײַג "hey mentshl, tsutsik, shvayg! "Hé, petit homme, gamin, tais-toi, "Hey, little man, kiddie, shut up!
שפּאַנען קענסטו אױפֿן שליאַך shpanen kenstu oyfn shliakh, Tu peux marcher sur le chemin, You can walk on the pathway
נאָר איבער מיר אַ פֿײַג nor iber mir –a fayg..." Mais sur moi -cours toujours!" But over me, forget it!"
און ס איז דער פֿױגל פֿלאַטערפֿלי un s'iz der foygl flaterfli Et l'oiseau voletant And the fluttering bird
אַװעק פֿון מיר פֿאַרשעמט avek fun mir farshemt, S'est éloigné de moi embarrassé, Went away from me, embarrassed,
און ס האָט דאָס האַרץ מיר מלכּהלע un s'hot dos harts mir, Malkele, Et j'ai eu le coeur gros, Malkele, And my heart hurt, Malkele,
אַ גאַנצן טאָג געקלעמט a gantsn tog geklemt. Pendant toute une journée. A whole day long.


La deuxième ligne de chaque couplet est répétée, ainsi que les troisième et quatrième
The second line of each verse is sung twice, so are the third and fourth.
aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


dessin de notes fichier midi
mélodie Malkele (A foygl hot haynt)aroyf-haut-up

le vocabulaire - vocabulary

57 mots - words
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient être dans les mots outils du lexique
The words that aren't in this glossary should be found among the function words
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossaryban  באַן : n.f.  train : train  
bilet  בילעט : n.m.  billet, ticket : ticket  
dakh  דאַך : n.m.  toit : roof  
endikt  ענדיקט : v. de endikn  finir : finish  
esn  עסן : v.  manger : eat  
farshemt  פֿאַרשעמט : v.part.pas. de farshemen  embarrassé : embarrassed  
farshlist  פֿאַרשליסט : v. de farshlisn  fermer, verrouiller : close, lock  
fayg  פֿײַג : n.f.  figue, geste de dédain : fig, motion of contempt  
feld  פֿעלד : n.n.  champ : field  
flaterfli  פֿלאַטערפֿלי : juxtaposition de flater et fli  papilloner, voler : flutter, fly  
forn  פֿאָרן : v.  aller (en véhicule) : go, drive, ride  
foygl  פויגל : n.m.  oiseau : bird  
fres  פֿרעס : v. de fresn  dévorer, manger goulûment : gulp down, eat (like an animal)  
gantsn  גאַנצן : adj. de gants  entier, complet : whole  
geklemt  געקלעמט : v.part.pas. de klemen  serré, comprimé : squeezed  
gezogt  געזאָגט : v.part.pas. de zogn  dit : said  
gezungen  געזונגען : v. de zingen  chanté : sung  
hant  האַנט : n.f.  main : hand  
harts  האַרצ : n.n.  coeur : heart  
haynt  הײַנט : adv.  aujourd'hui : today  
heybt on  הייבט אָן : v. de onheyb  commencer : begin  
kenstu  קענסטו : v. contraction de kenst du de kenen  tu peux, tu sais : you can  
kroyn  קרוין : n.f.  couronne : crown  
lang  לאַנג : adj.  long, longtemps : long, for (duration)  
malkele  מלכּהלע : prénom diminutif de malke  reine : queen  
malkelen  מלכּהלען : prénom diminutif de malke  reine : queen  
mentshl  מענטשל : n.n. diminutif de mentsh  petit homme : little man  
nakht  נאַכט : n.f.  nuit : night  
nekhtiker  נעכטיקער : adj. de nekhtik  embrouillé : confused  
nekhtikn  נעכטיקן : v.  passer la nuit : spend the night  
nem  נעם : v. de nemen  prendre, recevoir, obtenir : take, obtain, get, receive  
poet  פּאָעט : n.m.  poète : poet  
roysht  רױשט : v. de royshn  faire du bruit, s'agiter : make noise, rush  
sheyne  שיינע : adj. de sheyn  beau, joli : beautiful, pretty  
shliakh  שליאַך : n.m.  chemin, sentier : path, dirt road, unpaved road  
shmesn  שמעסן : v. déformation de esn  déformation péjorative de 'manger' : pejorative distortion of verb eat  
shoytele  שוטהלע : n.m. diminutif de shoyte  idiot, imbécile : fool  
shpan  שפּאַן : n.m.  pas, petite distance, foulée : span, step  
shpanen  שפּאַנען : v.  enjamber : stride  
shtekn  שטעקן : n.m.  bâton : stick  
shtot  שטאָט : n.f.  ville : city  
shvartser  שװאַרצער : adj. de shvarts  noir : black  
shvayg  שװײַג : v. de shvaygn  se taire : stay silent  
simen  סימן : n.m.  symbole : symbol  
tir  טיר : n.f.  porte : door  
tog  טאָג : n.m.  jour : day  
trakht  טראַכט : v. de trakhtn  penser : think, plan  
tsutsik  צוציק : n.m.  gosse, gamin : youngster, brat  
vart  װאַרט : v. de vartn  attendre : wait (for)  
vayzt oys  װײַזט אױס : expr.  il s'avère que, apparemment : apparently  
velvl  װעלװל : prénom  bon marché : cheap  
veyst  ווײסט : v. de veysn  savoir : know  
yam  ים : n.m.  mer : sea  
yidisher  ייִדישער : adj. de yidish  juif : jewish  
yorn  יאָרן : n.n.plur. de yor  ans, années : years  
ze  זע : v. de zen  voir, regarder : see  
zogt  זאָגט : v. de zogn  dire, parler : say, tell  aroyf-haut-updes liens pour écouter la chanson - links to listen to the song

aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |http://rama01.free.fr/yidlid