| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |logo yidsol

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

accès au nouveau site - access the new website rechercher - search the site soutien au site - donate


Zog nit keyn mol - Partizaner lid

זאָג ניט קײן מאָל - פאַרטיזאַנער ליד

paroles: Hirsch Glick

musique: Dmitry Pokrass

Partizaner lid, hymne des partisans, écrit en yiddish en 1943 par Hirsch Glick, jeune juif du ghetto de Vilno
Fréquemment chanté par les survivants de la Shoah, leurs enfants et leurs proches dans les commémorations.
Hymne de diverses brigades de partisans juifs.
Partisan's hymn, often sung by Shoah's survivors and their children and kin in commemorations.Merci de prendre quelques minutes pour nous aider à améliorer le site:
Please, take a few minutes to help us improve the website:

Enquête - Survey


זאָג ניט קײן מאָל אַז דו גײסט דעם לעצטן װעג zog nit keyn mol az du geyst dem letstn veg, Ne dis jamais que c’est ton dernier chemin Never say this is the final road for you,
כאָטש הימלען בלײַענע פֿאַרשטעלן בלױע טעג khotsh himlen blayene farshteln bloye teg. Bien que les cieux de plomb cachent le bleu du jour Though leadened skies may cover over days of blue.
קומען װעט נאָך אונדזער אויסגעבענקטע שעה kumen vet nokh undzer oysgebenkte sho, Car sonnera pour nous l’heure tant attendue As the hour that we longed for is so near,
ס'װעט אַ פּױק טאָן אונדזער טראָט – מיר זײַנען דאָ s'vet a poyk ton undzer trot: mir zaynen do! Nos pas feront retentir ce cri : nous sommes là Our step beats out the message: we are here!
פֿון גרינעם פּאַלמען־לאַנד ביז װײַטן לאַנד פֿון שנײ fun grinem palmenland biz vaysn land fun shney, Du vert pays des palmiers jusqu’au pays des neiges blanches From lands so green with palms to lands all white with snow.
מיר קומען אָן מיט אונדזער פּײַן מיט אונדזער װײ mir kumen on mit undzer payn, mit undzer vey, Nous arrivons avec nos souffrances et nos douleurs We shall be coming with our anguish and our woe,
און װוּ געפֿאַלן ס'איז אַ שפּראָץ פֿון אונדזער בלוט un vu gefaln iz a shprits fun undzer blut, Et là où est tombé la plus petite goutte de sang And where a spurt of our blood fell on the earth,
שפּראָצן װעט דאָרט אונדזער גבֿורה אונדזער מוט shprotsn vet dort undzer gvure, undzer mut! Jaillira notre héroïsme et notre courage There are courage and our spirit have rebirth!
ס'װעט די מאָרגן־זון באַגילדן אונדז דעם הײַנט s'vet di morgnzun bagildn undz dem haynt, Le soleil illuminera notre présent The early morning sun will brighten our day,
און דער נעכטן װעט פֿאַרשװינדן מיטן פֿײַנט un der nekhtn vet farshvindn mit dem faynt, Les nuits noires disparaîtront avec l’ennemi And yesterday with our foe will fade away,
נאָר אױב פֿאַרזאַמען װעט די זון אין דער קאַיאָר nor oyb farzamen vet di zun in der kayor – Et si le soleil devait tarder à l’horizon But if the sun delays and in the east remains –
װי אַ פּאַראָל זאָל גײן דאָס ליד פֿון דור צו דור vi a parol zol geyn dos lid fun dor tsu dor. Ce chant se transmettra comme un appel This song as password generations must remain.
דאָס ליד געשריבן איז מיט בלוט און ניט מיט בלײַ dos lid geshribn iz mit blut un nit mit blay, Ce chant n’a pas été écrit avec un crayon mais avec du sang This song was written with our blood and not with lead,
ס'איז ניט קײן לידל פֿון אַ פֿױגל אױף דער פֿרײַ s'iz nit keyn lidl fun a foygl oyf der fray, Ce n’est pas le chant d’un oiseau en liberté : It's not a little tune that birds sing overhead,
דאָס האָט אַ פֿאָלק צווישן פֿאַלנדיקע ווענט dos hot a folk tsvishn falndike vent Un peuple entouré de murs qui s’écroulent A people amid collapsing walls,
דאָס ליד געזונגען מיט נאַגאַנעס אין די הענט dos lid gezungen mit naganes in di hent. l’a chanté, l'arme à la main Sang this song with pistols in hand.
טאָ זאָג ניט קײן מאָל אַז דו גײסט דעם לעצטן װעג to zog nit keyn mol, az du geyst dem letstn veg, Aussi ne dis jamais que c’est ton dernier chemin Therefore never say the road now ends for you,
כאָטש הימלען בלײַענע פֿאַרשטעלן בלױע טעג khotsh himlen blayene farshteln bloye teg. Bien que les cieux de plomb cachent le bleu du jour Though leadened skies may cover over days of blue.
קומען װעט נאָך אונדזער אויסגעבענקטע שעה kumen vet nokh undzer oysgebenkte sho – Car sonnera pour nous l’heure tant attendue As the hour that we longed for is so near,
ס'װעט אַ פּױק טאָן אונדזער טראָט – מיר זײַנען דאָ es vet a poyk ton undzer trot: mir zaynen do! Nos pas feront retentir ce cri : nous sommes là Our step beats out the message: we are here!


Les deux derniers vers de chaque couplet sont répétés - Last two lines of each verse are sung twice.aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


dessin de notes fichier midi
mélodie Zog nit keyn mol - Partizaner lidaroyf-haut-up

le vocabulaire - vocabulary

54 mots - words
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient être dans les mots outils du lexique
The words that aren't in this glossary should be found among the function words
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossarybagildn  באַגילדן : v.  dorer : gild  
blay  בלײַ : n.n.  plomb (ici, dans le troisième couplet, il s'agit de la mine de plomb du crayon) : lead (metal)  
blayene  בלײַענע : adj. de blayen  plombé : leaden  
bloye  בלױע : adj. de bloy  bleu : blue  
blut  בלוט : n.n.  sang : blood  
dor  דור : n.m.  génération : generation  
falndike  פֿאַלנדיקע : v.part.prés. de faln  tombant : falling  
farshteln  פֿאַרשטעלן : v.  cacher, faire écran : hide, obstruct  
farshvindn  פֿאַרשװינדן : v.  disparaître : disappear  
farzamen  פֿאַרזאַמען : v.  être en retard : be late  
faynd  פֿײַנד : n.m. sing. ou plur.  ennemi, ennemis : enemy, enemies  
folk  פֿאָלק : n.n.  peuple, nation : people, nation  
foygl  פויגל : n.m.  oiseau : bird  
fray  פֿרײַ : adj.  libre : free  
gefaln  געפֿאַלן : v.part.pas. de faln  tombé : fallen  
geshribn  געשריבן : v.part.pas. de shraybn  écrit : written  
geyn  גײן : v.  aller (à pied) : go, walk  
geyst  גײסט : v. de geyn  aller (à pied) : go, walk  
gezungen  געזונגען : v. de zingen  chanté : sung  
grinem  גרינעם : adj. de grin  vert : green  
gvure  גבֿורה : n.  force, héroïsme : strength, heroism  
haynt  הײַנט : adv.  aujourd'hui : today  
hent  הענט : n.f.plur. de hant  mains : hands  
himlen  הימלען : n.m.plur. de himl  cieux, ciels : skies, heavens  
kayor  קאַיאָר : n.m.  aube : early dawn  
kumen  קומען : v.  venir : come  
kumen on  קומען אָן : v. de onkumen  arriver : arrive  
land  לאַנד : n.n.  pays : country, land  
letstn  לעצטן : adj. de letst  dernier : last  
lid  ליד : n.n.  chanson : song  
lidl  לידל : n.n. diminutif de lid  chanson : song  
morgnzun  מאָרגן־זון : n.f.  soleil du matin : morning sun  
mut  מוט : n.m.  courage : courage  
naganes  נאַגאַנעס : n.m.plur. de nagan  pistolets de l'armée rouge : red army pistols  
nekhtn  נעכטן : adv.  hier : yesterday  
oysgebenkte  אויסגעבענקטע : v.part.pas. de oysbenken  demandé, attendu : yearned for  
palmenland  פּאַלמען־לאַנד : n.m.  le pays des palmiers : place where palm trees grow  
parol  פּאַראָל : n.  hymne, chant de combat : fight song  
partizaner  פאַרטיזאַנער : n.m.  partisan : partisan  
payn  פּײַן : n.f.  douleur, tourment : pain, torment, affliction  
poyk  פּױק : n.f.  tambour : drum  
shney  שנײ : n.m.  neige : snow  
sho  שעה : n.f.  heure : hour  
shprits  שפּראָץ : v. de shpritsn  jaillir : spray  
shprotsn  שפּראָצן : v.  germer, pousser : sprout  
teg  טעג : n.m.plur. de tog  jours, journées : days  
ton  טאָן : v.  faire : do  
trot  טראָט : n.m.  pas (quand on marche) : step, pace  
vaysn  װײַטן : adj. de vays  blanc : white  
veg  וועג : n.m.  chemin, route : way, road, path  
vent  ווענט : n.f.plur. de vant  murs : walls  
vey  וויי : n.m. ou n.f.  malheur, souffrance, douleur : pain, woe  
zog  זאָג : v. de zogn  dire, parler : say, tell  
zun  זון : n.f.  soleil : sun  aroyf-haut-updes liens pour écouter la chanson - links to listen to the song

aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les outils | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | tools | people | glossary | contact us | links |http://rama01.free.fr/yidlid